Skip to content

series


146 x 97 cm

4 telas para 1 asiento
2007. 4 telas para un asiento
Gabriel Truan s/t acriico / tela 146 x 97 cm exp. Melencolia (I) Galeria Durero Gijon 2007
2007. Melencolia ( I )
Gabriel Truan s/t tecnica mixta / tela 146 x 98 cm exp Anomia 2007
2012. Anomia
Gabriel Truan acrilico / tela 146 x 97 cm 2013
2013/19. No volverás a región
Gabriel Truan acrilico / tela 146 x 97 cm 2014
2014. s/t
Gabriel Truan acrilico / tela 146 x 97 cm 2015
2014. s/t
Gabriel Truan acrilico / tela 146 x 97 cm 2015
2015. s/t
2018. Lifeline